Lake Worth Middle School

Lake Worth Middle School

1300 Barnett Dr.   Lake Worth, FL 33461                           Phone:(561) 540-5500